What about LOGO??

Logo ถือเป็นหนึ่งส่วนในการแสดงหน้าตา ความเป็นเอกลักษณ์ และแม้กระทั่งความเป็นตัวตนของธุรกิจ เรียกได้ว่าในยุคนี้ หากทำธุรกิจ หรือก่อตั้งบริษัทแล้ว จะไม่มี Logo ไม่ได้เลย ซึ่ง Logo สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

  1. Text Logo หรือ Logo ที่เป็นตัวอักษร ในสมัยก่อนเราได้ใช้ชื่อบริษัท หรือชื่อธุรกิจของเรา นำมันมาเขียนด้วยอักษรสวยๆ และนิยามให้มันเป็นหน้าตา หรือ Logo ของธุรกิจเรา หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาไปหลายรูปแบบ หลายลักษณะ ทั้งนำชื่อมาทำเป็นคำย่อให้สามารถจำได้ง่าย ออกแบบการจัดวางตัวอักษรให้ดูกระทัดรัด ใช้เทคนิคการทำ typography มาออกแบบให้ตัวอักษรมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  2. Picture Logo หรือ Logo ที่เป็นรูปภาพ คำว่ารูปภาพใน ณ ที่นี้หมายถึงการแสดงออกทุกลักษณะที่ไม่ได้เป็นตัวอักษร เช่น การนำ Symbol หรือสัญลักษณ์มาใช้แทน Logo, การใช้ตัวละครหรือ mascot หรือการออกแบบใหญ่โดยใช้เทคนิคการวาดภาพแบบต่างๆ มาใช้ในการออกแบบ

และเราก็สามารถนำประเภทใหญ่ๆ ที่กล่าวมามาผสม หรือรวมกันทำให้เกิดแนวทางการออกแบบโลโก้แบบต่างๆ ได้อีกด้วย โดยทั่วไปแล้วก็จะสามารถแยกประเภท Logo ให้ย่อยไปอีกได้ดังนี้

  1. Word mark หรือ Logo text ล้วนๆ
  2. Letter mark หรือ Logo text แบบย่อ
  3. Pictorial Mark หรือ Logo แบบรูปภาพที่ออกแบบมาในลักษณะของ Symbolic
  4. Abstract Logo Mark หรือ การออกแบบโลโกในลักษณะนามธรรม ที่สื่อถึงธุรกิจของเรา
  5. Mascot Logo หรือการนำตัวละครสมมติ ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจมาเป็น Logo
  6. Combination Logo หรือ Logo แบบผสม กล่าวคือการนำตัวอักษรและรูปภาพมาออกแบบให้อยู่ใน Logo เดียว

การแบ่งประเภทโลโก้นั้น เป็นเพียงแค่การตั้งคำนิยามขึ้นมาให้สื่อสารกับนักออกแบบให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นเท่านั้น สุดท้ายการออกแบบ Logo ก็คงหนีไม่พ้นการนำตัวอักษรมาใช้ หรือออกแบบเป็นรูปภาพ เพื่อเป็นหน้าตาให้กับธุรกิจเรานั่นเอง

การออกแบบหรือสร้าง Logo นั้น ไม่ควรคิดออกมาง่ายๆ โดยไม่คำนึงถึงการนำไปใช้งาน ไม่เช่นนั้นเราจะทำให้ Logo ของเรามีอายุไม่ยาวนาน และสร้างความยากลำบากในการจดจำให้แก่ลูกค้า หรือคู่ค้านั่นเอง เรื่องหลักๆ ที่ต้องคำนึงก่อนที่จะออกแบบมีดังนี้

  1. เมื่อย่อขนาดแล้วจะยังสามารถมองออกอยู่หรือไม่
  2. แสดงความเป็นตัวตนของเราได้แค่ไหน
  3. สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งานได้มากแค่ไหน